VERKOOPSVOORWAARDEN IMPLUVIA® & IGNOFOR® BVBA

 1. Door het feit op onze diensten een beroep te doen, verklaart u zich akkoord met de hieronder vermelde contractuele verkoopsvoorwaarden en doet u afstand van uw voorwaarden, wat deze ook moge vermelden, die voor ons zonder uitwerking zullen blijven. Onze verkoopsvoorwaarden worden geacht gekend te zijn en aanvaard door de klant.
 2. Bestellingen O-M (op maat) worden tegen een vooraf overeengekomen bedrag geproduceerd mits gedeeltelijke of volledige voorafbetaling overeen te komen tussen partijen.
 3. De vervoerskosten  (tenzij anders overeengekomen ) en B.T.W. zijn ten laste van de klant.
 4. De materialen worden als aanvaard en goedgekeurd aanzien bij hun aflevering ter plaatse of bij afhaling in ons magazijn.
 5. Onze facturen zijn betaalbaar onmiddellijk bij levering, vóór verzending indien transport door ons wordt georganiseerd en uitgevoerd door derden of bij afhaling.
 6. Bij niet betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 1% per maand verschuldigd zijn , te rekenen vanaf de vervaldag en een begonnen maand over de gehele tellende.
  Bovendien zal bij niet –betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% over het netto-factuurbedrag met een minimum van 50,00 € .
 7. De door de  IMPLUVIA® & IGNOFOR® BVBA  afgeleverde materialen blijven haar eigendom tot volledige betaling, zelfs indien ze zouden zijn geplaatst. De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid voor beschadiging of diefstal.
 8. Protesten zijn enkel ontvankelijk binnen de 8 dagen na factuurdatum bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
 9. Voor alle rechtsgedingen en geschillen i.v.m. de uitvoering van deze overeenkomst is uitsluitend de Rechtbank van Antwerpen bevoegd.
 10. Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met de leveringsbon , bestelbon en/ of de opgemaakte factuur en zijn op de achterzijde van deze gedrukt. Partijen verklaren uitdrukkelijk hiervan kennis te hebben genomen. 

 

IMPLUVIA & IGNOFOR BVBA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in de productspecificaties aan te brengen.
Copyright © 2021  •  IMPLUVIA & IGNOFOR BVBA Algemene voorwaarden